Glossari de termes

 • 5G: Cinquena generació de tecnologies de telefonia mòbil. Aquesta tecnologia es caracteritza per oferir un major amplada de banda amb velocitats que poden superar els 10Gbps i amb latències de només 1 a 2 milisegons.
 • Avaluació per competències (90-180-360º): L’avaluació per competències és un procés que permet conèixer les competències dels treballadors mitjançant l’autoavaluació i l’avaluació de les persones amb qui es relaciona. Permet adaptar de forma dinàmica les competències de les persones a les necessitats de l’organització. És a dir, ajuda a alinear les competències entre els empleats i les necessitats de l’empresa. L’avaluació 90º implica que cada persona és avaluada pel seu cap. La de 180º implica que és avaluada pel seu cap i companys. I la de 360º implica que cada persona és avaluada per totes les persones clau amb qui es relaciona en el seu entorn laboral a més a més d’autoavaluar-se ella mateixa.
 • Backup: Una còpia de seguretat, suport, backup o còpia de reserva en ciències de la informació i informàtica és una còpia de les dades originals que es realitza amb la finalitat de disposar d’un mitjà per recuperar-los en cas de la seva pèrdua.
 • Big Data (Dades Massives): Fa referència als conjunts de dades, procediments i aplicacions informàtiques que, pel seu volum, la seva naturalesa diversa i la velocitat a la qual han de ser processades, ultrapassen la capacitat dels sistemes informàtics habituals i/o convencionals. Aquest processament de dades massives s’utilitza per detectar-hi patrons, permetent posteriorment la possibilitat de generar prediccions vàlides per a la presa de decisions.
 • Blockchain (Cadena de Blocs): Base de dades que conté emmagatzemades per ordre cronològic les transaccions successives efectuades entre els seus usuaris, de manera verificable, permanent i anònima.
 • Business Intelligence (BI): fa referència a l’ús d’estratègies i eines que serveixen per a transformar informació en coneixement amb l’objectiu de millorar el procés de la presa de decisions en una empresa.
 • CAD/CAM: Eines i aplicacions informàtiques de suport al disseny i la fabricació de components.
 • Chatbots: son programes informàtics dissenyats per siular converses amb persones a través del teclat o la veu. Tenen la capacitat per actuar simulant el comportament humà i poden mantenir converses molt mes fluides que un contestador.
 • Ciberseguretat: Fa referència a la protecció d’actius d’informació mitjançant el tractament de les amenaces existents per a la informació que és processada, emmagatzemada i transportada per sistemes d’informació que es troben connectats amb Internet.
 • COBIT: Marc de bones pràctiques de l’organització ISACA que tenen per objectiu la gestió i el govern de les tecnologies de la informació.
 • CRM: Els sistemes de gestió de relació amb els clients (Customer Relationship Management), més coneguts per les seves sigles en anglès CRM, poden tenir diversos usos com l’administració o gestió de la relació amb els clients o donar suport a un model de gestió de tota l’organització, basada en la satisfacció de client.
 • Digital Twins: rèplica digital d’un producte, servei o procés que serveixen per simular actuacions en planta i poder validar virtualment les seves implicacions abans d’implementar-les.
 • Digitalització: En l’àmbit empresarial, la digitalització s’associa amb la transformació digital dels negocis, entesa com habilitar, millorar, o evolucionar, les funcions empresarials, operacions comercials, models de gestió de clients, i/o processos de comunicació, aprofitant les tecnologies digitals.
 • EDI: L’intercanvi electrònic de dades (EDI) és la transmissió estructurada de dades entre organitzacions per mitjans electrònics. S’usa per transferir documents electrònics o dades de negocis d’un sistema computacional a un altre.
 • Eines de BI: Es denomina intel·ligència empresarial, intel·ligència de negocis, intel·ligència comercial o BI (de l’anglès business Intelligence), a el conjunt d’estratègies, aplicacions, dades, productes, tecnologies i arquitectura tècnica, els quals estan enfocats a l’administració i creació de coneixement sobre el medi, a través del anàlisi de les dades existents en una organització o empresa. Les eines BI permeten definir indicadors, vistes i/o quadres de comandament d’aquests indicadors per explotar i visualitzar l’informació.
 • ERP: Els sistemes de planificació de recursos empresarials es refereixen als sistemes d’informació gerencials que integren i maneguen molts dels negocis associats amb les operacions de producció i dels aspectes de distribució d’una companyia en la producció de béns o serveis.
 • Extranet: Una extranet és una xarxa privada que utilitza protocols d’Internet, protocols de comunicació i probablement infraestructura pública de comunicació per compartir de forma segura part de la informació o operació pròpia d’una organització amb proveïdors, compradors, socis, clients o qualsevol altre negoci o organització . Es pot dir en altres paraules que una extranet és part de la Intranet d’una organització que s’estén a usuaris fora d’ella, usualment utilitzant Internet i els seus protocols.
 • Fabricació Additiva: és un nou procés de fabricació a través del qual material plàstic o metàl·lic es deposita capa a capa de manera controlada per fabricar peces o components.
 • Firewall: En informàtica, un tallafocs (Firewall) és la part d’un sistema informàtic o una xarxa informàtica que està dissenyada per bloquejar l’accés no autoritzat, permetent el mateix temps comunicacions autoritzades. Els tallafocs poden ser implementats en maquinari o programari, o en una combinació d’ambdós.
 • Gamificació: Tècnica d’aprenentatge que trasllada la mecànica dels jocs a l’àmbit educatiu-professional amb la finalitat d’aconseguir millors resultats, ja sigui per a absorbir millor alguns coneixements, millorar alguna habilitat, o bé recompensar accions concretes, entre molts altres objectius. Aquest tipus d’aprenentatge guanya terreny en les metodologies de formació a causa del seu caràcter lúdic, que facilita la interiorització de coneixements d’una forma més divertida, generant una experiència positiva en l’usuari.
 • HPC (High Performance Computing): la informàtica o computació d’altes prestacions implica utilitzar la potència de càlcul per resoldre problemes complexes en ciència, enginyeria i gestió, mitjançant l’ús de clústers, supercomputadors o la computació paral·lela.
 • Industria 4.0 (I 4.0): terme que fa referència a la introducció de tecnologies digitals, com per exemple, la robòtica, la impressió 3D, la ciberseguretat, l’analítica avançada de dades o la intel·ligència artificial per tal de millorar la productivitat i l’eficiència dels sistemes productius.
 • Innovació Oberta: Metodologia d’innovació que es basa en el principi que les idees poden provenir de la pròpia companyia o de fora i alhora poden anar al mercat a través d’aquesta companyia o d’una altra. La idea central que hi ha al darrere de la Innovació oberta és que, en un mon on el coneixement està a bastament distribuït, les empreses no es poden permetre fer elles soles la seva recerca , els cal comprar o llicenciar processos o invencions d’altres companyies. A més, les invencions de l’empresa que no es comercialitzen haurien de portar-se a fora de la companyia a través d’aliances estratègiques o llicència.
 • IoT (Internet de les coses): Xarxa d’objectes físics interconnectats mitjançant sensors, programari i altres tecnologies per tal d’intercanviar dades amb altres dispositius i sistemes a través d’Internet, amb l’objectiu de monitorar, controlar i actuar.
 • IP (Propietat Industrial): Conjunt de drets que pot tenir una persona física o jurídica sobre un invent, patent, disseny industrial, signe distintiu o marca, etc.
 • Intel·ligència Artificial (IA): Branca de la informàtica que tracta de la representació simbòlica del coneixement i dels mètodes d’inferència simbòlica per ordinador. La intel·ligència artificial s’ha desenvolupat amb el desplegament de les tècniques utilitzades en el disseny d’autòmats capaços de funcions pròximes a les de la intel·ligència humana. Les activitats de la intel·ligència artificial són el processament del llenguatge natural, la recuperació intel·ligent de la informació en una base de dades, els sistemes experts, la demostració de teoremes, la robòtica, la programació automàtica, els problemes de la percepció i els jocs, etc. Les tècniques que utilitza són la representació i modelització de coneixements, les estructures de control, la recerca heurística, la planificació, la deducció, l’aprenentatge i els llenguatges i sistemes propis de la intel·ligència artificial.
 • ITIL (Information Technology Infrastructure Library): L’ITIL descriu un conjunt de bones pràctiques en processos de gestió per a l’entrega de serveis i operacions de TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació)
 • ISO27001: Estàndard ISO de sistema de gestió de la seguretat de la informació. L’objectiu del sistema és dissenyar, implantar i mantenir el conjunt de processos per gestionar eficientment l’accessibilitat de la informació, buscant assegurar la confidencialitat, integritat i disponibilitat dels actius d’informació, i minimitzant a la vegada els riscos de seguretat de la informació.
 • KPI (Key Performance Indicator): Indicador clau de rendiment és aquell indicador que permet mesurar el grau d’acompliment d’un procés operatiu o de negoci. Tot KPI es dissenya per mostrar el progrés en un procés o processos, i es poden aplicar a les diferents àrees de l’organització i generalment lligats amb els seus objectius estratègics.
 • MES: Els sistemes de gestió d’execució de la producció (Management Execution Systems) són sistemes computeritzats utilitzats en la producció per monitoritzar i documentar la transformació de matèries primeres en productes acabats al llarg de cadascuna de les seves fases, donant en tot moment una visió de l’estat de les comandes o ordres de fabricació, i integrant funcionalitats com les imputacions automatitzades.
 • Núvol o (tecnologies en el núvol): Fa referència als serveis d’emmagatzemament i processament de dades que s’ofereixen a través d’una xarxa que generalment es Internet.
 • PDM: Les eines PDM (Product Data Management) es basen en la gestió de dades i informació d’un producte. Dins del PDM, l’atenció se centra en l’administració i el seguiment de la creació, el canvi i l’arxiu de tota la informació relacionada amb un producte. La informació que s’administra inclou dades d’enginyeria com els models de disseny assistit per ordinador (CAD) i els seus documents associats.
 • PLM: Les eines de cicle de vida de producte (Product Lifecycle Management) administren, com el seu nom indica, el cicle de vida complet d’un producte, des de la concepció del mateix fins a la seva eliminació o posada a la venda, passant pel seu disseny i fabricació. Tot això, a través d’una integració de les diferents solucions de les que disposi una companyia.
 • Processat del Llenguatge Natural: Branca de la intel·ligència artificial dedicada a l’anàlisi, la comprensió i la generació dels llenguatges que utilitzen normalment els humans per a interactuar amb els ordinadors en contexts escrits i orals.
 • Projectes àgils (AGILE): El desenvolupament àgil envolta un enfocament per a la presa de decisions en els projectes, que es refereix a mètodes d’enginyeria basats en el desenvolupament iteratiu i incremental, on els requisits i solucions evolucionen amb el temps segons la necessitat del projecte i tenen com a objectiu incorporar el feedback del client final per apropar-se i acomplir en la màxima mesura les seves expectatives.
 • Realitat Augmentada (RA): Conjunt de dispositius i tecnologies que permeten afegir informació virtual sobre entorns reals. Es comporta com si fos una capa d’informació addicional que se superposa al món real. Per a disposar d’aquesta tecnologia, cal un monitor (telèfon mòbil, pantalla d’ordinador, etc.) on poder veure la informació afegida i un programari que controla una càmera, un sensor o un GPS que, tot analitzant les dades o les coordenades del món real, afegeix la informació addicional.
 • Realitat Virtual (RV): Mètode de simulació per ordinador en què l’usuari té la sensació d’estar immers en l’entorn artificial creat per la simulació.
 • Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+i): conjunt d’activitats intel·lectuals i materials adreçades a la creació de coneixement, a l’ús d’aquest coneixement per a dissenyar noves aplicacions i a la implementació de nous productes o serveis en el mercat o en els sistemes de producció.
 • Roadmap: eina de suport al desenvolupament tecnològic per a reflexionar, conceptualitzar i planificar el la implementació de projectes tecnològics a l’empresa.
 • Robot col·laboratiu (Cobot): és un tipus de robotcapaç d’assistir operaris humans en espais de treball compartits. Els cobots poden funcionar a la vora de persones mitjançant sensors o càmeres que eviten col·lisions i, en cas de xocar, són lleugers i tenen superfícies toves i arrodonides per prevenir lesions. Els robots col·laboratius també es poden programar per adaptar-se a les accions de la gent, millorant la interacció.
 • SCADA: (Supervisory Control and Data Acquisition). Aplicació de programari dissenyada per funcionar en ordinadors pel control d’un procés o sistema, proporcionant comunicació amb els dispositius de camp (controladors autònoms o autòmats programables) i controlant el procés de forma automàtica des de la pantalla de l’ordinador. El sistema permet oferir tota la informació i dades de control del procés als diferents usuaris o operaris, per una presa de decisions manual o automatitzada.
 • SGA: Sistema de gestió de magatzem. Programari per controlar, coordinar i optimitzar els moviments, processos i operativa pròpia d’un magatzem o magatzems. Principalment, gestió d’entrades, gestió d’ubicacions de les unitats de càrrega, gestió del control d’estoc i gestió del control de sortides, garantint una traçabilitat i validació de les operacions en tot el procés.
 • SLA: Un acord de nivell de servei, també conegut per les sigles SLA, és un acord escrit entre un proveïdor de servei i el seu client a fi de fixar el nivell acordat per la qualitat d’aquest servei.
 • TI: Les tecnologies de la informació (TI) és l’aplicació d’ordinadors i equips de telecomunicació per a emmagatzemar, recuperar, transmetre i manipular dades, sovint utilitzat en el context dels negocis o altres empreses. El terme és utilitzat com a sinònim per als computadors, i les xarxes d’ordinadors, però també abasta altres tecnologies de distribució d’informació, com ara la televisió i els telèfons. Múltiples indústries estan associades amb les tecnologies de la informació, incloent maquinari i programari de computador, electrònica, semiconductors, internet, equips de telecomunicació, comerç electrònic i serveis computacionals.
 • TO: Tecnologies de la operació. Les tecnologies d’operacions s’ocupen de l’aplicació de les facilitats i avantatges de digitalització brindades per les tecnologies de la informació per la millora tècnica mitjançant la digitalització de l’eficiència i productivitat dels processos industrials.
 • Vigilància Tecnològica: procés organitzat i sistemàtic pel qual les empreses capten informació exterior sobre ciència i tecnologia i l’analitzen, classifiquen i la seleccionen per tal que serveixi a la reflexió estratègica i la presa de decisions.